Newsletter
Kontakt

 

Deklaracja o ochronie danych

Firma Südzucker AG przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i danych osobowych użytkownika oraz do zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa danych i dlatego gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz z przepisami rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych osobowych (RODO), a także w zgodzie z krajowymi ustawami o ochronie danych obowiązującymi Südzucker AG (Niemiecka federalna ustawa o ochronie danych (BDSG), Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Spis treści

 

I. Nazwa i adres administratora danych
Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich UE w odniesieniu do działania witryny internetowej www.suedzucker.com (zwanej dalej „witryną internetową”) jest:

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim, Niemcy

Tel.: +49 (0) 621 421-0
Faks: +49 (0) 621 421-234
E-mail: info@suedzuckergroup.com
Strona internetowa: https://www.suedzucker.com

reprezentowana przez:

przewodniczącego Rady Nadzorczej: dr Stefan Streng
Zarząd: dr Niels Pörksen (prezes), Stephan Büttner, Hans-Peter Gai, Thomas Kölbl, dr Stephan Meeder
Sąd rejonowy w Mannheim, Rejestr Handlowy Dział B 0042

(zwana dalej „Südzucker”, „Nas” lub „My”).

Jeżeli użytkownik chce sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu przez nas jego danych zgodnie z niniejszą Deklaracją o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych środków, może przesłać swój sprzeciw na wyżej wymienione dane kontaktowe lub do naszego inspektora ochrony danych osobowych pocztą elektroniczną, faksem lub listownie. Pod podanymi danymi kontaktowymi można również w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych.
 

II. Nazwa i adres inspektora ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się następująco:

Südzucker AG
Inspektor ochrony danych
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim

E-mail: datenschutz@suedzucker.de.

 
III. Dane osobowe użytkownika
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osoba, której dotyczą dane”). Südzucker przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu udostępnienia mu witryny internetowej. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, zostaną zapisane jedynie wtedy, gdy użytkownik podał te informacje dobrowolnie lub wyraził zgodę na ich zapisanie. Objaśnienia dotyczące danych wymaganych z przyczyn technicznych są podane w rozdziałach „Udostępnianie witryny internetowej oraz tworzenie plików dziennika/protokołów” oraz „ oraz „„Korzystanie z plików cookie”.”.

IV. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych
1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) osób, których dotyczą dane, tj. osób odwiedzających witrynę internetową, za pośrednictwem naszej witryny internetowej w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej, jak również naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ogólności tylko za zgodą użytkownika. Wyjątki obejmują przypadki, w których przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo, wymagane do zrealizowania umowy lub technicznie niezbędne.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jeśli uzyskaliśmy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, to podstawę prawną stanowi art. 6 (1) (a) RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, za podstawę prawną służy art. 6 (1) (b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających umowę.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu osiągnięcia zgodności z obowiązkiem prawnym, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, za podstawę prawną służy art. 6 (1) (c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, za podstawę prawną służy art. 6 (1) (d) RODO.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy takie nie są równoważone przez interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, za podstawę prawną przetwarzania służy art. 6 (1) (f) RODO.

Przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym osoby, której dane dotyczą, lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG, chyba że przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym osoby, której dane dotyczą, lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym przez nas jest absolutnie konieczny (§ 25 ust. 2 TTDSG) w celu świadczenia pożądanej usługi telemedialnej osobie, której dane dotyczą.

3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą są usuwane lub blokowane, gdy tylko przestaje obowiązywać cel ich przechowywania. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w dyrektywach UE, ustawach lub innych rozporządzeniach, którym podlega administrator danych. Zablokowanie dalszego przetwarzania danych lub usunięcie danych ma miejsce również wtedy, gdy upłynął przewidziany prawem okres przechowywania, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu realizacji umowy.
 

V. Udostępnianie witryny internetowej oraz tworzenie plików dziennika/protokołów
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Podczas korzystania z witryny internetowej wyłącznie w celach informacyjnych zbieramy tylko te dane osobowe, które przeglądarka użytkownika wysyła do naszego serwera lub dostawcy i które są technicznie niezbędne do wyświetlania użytkownikowi naszej witryny internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa.

Hosting i techniczne udostępnianie naszej witryny internetowej zleciliśmy firmie Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Niemcy (zwanej dalej „Mittwald”). Z firmą Mittwald zawarliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wymaganą przez prawo o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Na mocy tej umowy firma Mittwald zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej ochrony danych użytkownika oraz do ich przetwarzania wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji o firmie Mittwald można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: https://www.mittwald.de/.
W plikach logów lub plikach protokołów udostępnianych przez Mittwald w ramach hostingu znajdują się następujące dane:
(1) typ i wersja używanej przeglądarki, jeśli użytkownik w ustawieniach swojej przeglądarki wyraził zgodę na przesyłanie tych informacji,
(2) system operacyjny i dostawca usług internetowych użytkownika,
(3) data i godzina zapytania serwera,
(4) liczba odwiedzin,
(5) czas pobytu na stronie internetowej,
(6) poprzednio odwiedzana strona internetowa, tylko jeśli jest ona połączona linkiem z naszą witryną, a odwiedzający kliknął ten link,
(7) adres IP użytkownika, zanonimizowany w systemie przez Mittwald przed zapisaniem,
(8) ilość wysłanych/przesłanych danych,
(9) geograficzne pochodzenie dostępu.

Dane ((1) – (9)) są przechowywane przez Mittwald na serwerach znajdujących się w Niemczech. Mittwald wykorzystuje te informacje do celów określonych w naszym zleceniu. Dane nie są wykorzystywane samodzielnie przez Mittwald ani ujawniane osobom trzecim w sposób nieuprawniony. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 (1) (f) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 2 (2) TTDSG.

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do dostarczenia witryny internetowej lub jej zawartości do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany w czasie trwania sesji.
Przechowywanie wszystkich powyższych informacji ((1) – (9)) w plikach dziennika lub plikach protokołu odbywa się dla zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej. Ponadto dane te są wykorzystywane do optymalizacji witryny internetowej oraz do zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się analizy danych w celach marketingowych. Mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w tych celach zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 2 (2) TTDSG.

4. Okres przechowywania
Adresy IP użytkowników są anonimizowane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Ma to miejsce w przypadku zakończenia danej sesji użytkownika. Nie jest wówczas możliwe przyporządkowanie klienta uzyskującego dostęp.
Okres przechowywania plików dziennika w wyżej wymienionych celach wynosi maksymalnie 60 dni.

5. Opcja zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Zapisywanie danych w celu udostępnienia witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny internetowej. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.
 

VI. Korzystanie z plików cookie
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie, aby uatrakcyjnić pobyt na naszej witrynie internetowej. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w na urządzeniu końcowym, aby umożliwić nam m. in. rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Pliki cookies pozwalają nam poprawić komfort i jakość usług świadczonych na stronie internetowej. Pliki cookies są również wykorzystywane do analizy korzystania z witryny w formie zanonimizowanej.

Niektóre z używanych przez nas plików cookies są z powrotem usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. „pliki cookies sesji”). Inne pliki cookies pozostają w komputerze użytkownika przez okres ważności (patrz poniżej), umożliwiając nam rozpoznanie komputera przy następnej wizycie, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej, za pomocą banera plików cookies (patrz punkt „Ustawienia prywatności z zastosowaniem Cookiebot”) informujemy użytkowników o stosowaniu plików cookies (pliki cookies niezbędne z technicznego punktu widzenia, pliki cookies preferencji, pliki cookies statystyk i pliki cookies marketingowe), ponadto mamy technicznie ustawioną zgodę wymaganą przez prawo o ochronie danych osobowych na umieszczanie plików cookie, dla których jest wymagana zgoda. Poza technicznie niezbędnymi plikami cookie, należy każdorazowo wyrazić z góry zgodę na umieszczanie plików cookies w komputerze użytkownika. Baner informacyjny odsyła również użytkowników do niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Poniżej przedstawiamy przegląd celów plików cookies oraz odpowiednich opcji rezygnacji. Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że użytkownik może w dowolnym momencie dostosować ustawienia plików cookies i w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przyszłość. Szczegółowa lista wszystkich plików cookie, zawierająca również cel, dostawcę i okres ważności, znajduje się także w naszym banerze plików cookie.

Technicznie niezbędne pliki cookies (istotne):
Korzystamy z plików cookie, aby nasza witryna internetowa stała się bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają, aby przeglądarka, z której korzysta użytkownik, mogła zostać zidentyfikowana również po przejściu na inną stronę. Technicznie niezbędne (istotne) pliki cookies są używane w celu zapewnienia, by wizyta na naszej witrynie internetowej przebiegała bezproblemowo. Obejmuje to na przykład zabezpieczenie naszej witryny w Internecie, zapobieganie niepożądanemu, zautomatyzowanemu dostępowi w formie spamu, wirusów i złośliwego oprogramowania, jak również przechowywanie w naszej witrynie internetowej indywidualnych ustawień użytkownika dotyczących plików cookies. Te pliki cookies są niezbędne, aby użytkownik mógł bezpiecznie odwiedzać naszą witrynę internetową i nie można ich wyłączyć.
W komputerze użytkownika są zapisywane i przesyłane do nas przy każdym wejściu na witrynę internetową następujące technicznie niezbędne pliki cookie:

(1) CookieConsent: przechowuje status zgody użytkownika na stosowanie plików cookies w bieżących domenach (ważność: 1 rok).
(2) szUserSelect: techniczne i niezbędne pliki cookies zawierające kod sesji (ważność: sesja).

Te pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób.

Statystyczne pliki cookie:
W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy również pliki cookie, które umożliwiają nam analizowanie zachowań użytkowników podczas przeglądania stron internetowych.
W ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:
(1) wpisane hasła wyszukiwania
(2) częstotliwość dostępu do strony internetowej
(3) korzystanie z funkcji witryny internetowej
(4) czas trwania odwiedzin
Zebrane w ten sposób dane użytkownika są anonimizowane z zastosowaniem technicznych środków ostrożności. W związku z tym przestaje być możliwe przyporządkowanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
Statystyczne pliki cookies są wykorzystywane do poprawy jakości naszej witryny internetowej i jej zawartości. Dzięki cookies statystycznym możemy dowiedzieć się, w jaki sposób jest wykorzystywana nasza witryna internetowa oraz stale optymalizować nasze usługi. Więcej informacji na temat środków technicznych i dostawców zewnętrznych znajduje się w rozdziale „Usługi analizy witryny internetowej”.

Marketingowe pliki cookies:
Ponadto dostawcy zewnętrzni mogą umieszczać pliki cookies innych firm w komputerze użytkownika w wyniku korzystania z różnych wtyczek w naszej witrynie internetowej Z naszych wtyczek YouTube korzystamy w celu umieszczenia w witrynie filmu YouTube, wyłącznie w oparciu o zgodę użytkownika wyrażoną za pośrednictwem naszego banera cookie. Oznacza to, że YouTube, jako dostawcy zewnętrzni, mogą korzystać z plików cookies lub uzyskiwać informacje na temat wizyty użytkownika na naszej witrynie internetowej tylko wtedy, gdy wyraził on na to zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Opis plików cookies, sposób i cel ich działania oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu są podane w wyjaśnieniach w punkcie „Korzystanie z YouTube”.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookies (patrz punkt (a)) jest art. 6 (1) (f) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 2 (2) TTDSG.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies do celów statystycznych, marketingowych lub do przechowywania preferencji (patrz lit. b) – d)) jest zgoda użytkownika udzielona za pośrednictwem banera plików cookies zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 1 TTDSG.

3. Cel przetwarzania danych
Zadaniem technicznie niezbędnych plików cookies jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny internetowej. Niektóre funkcje w naszej witrynie internetowej nie mogą być udostępniane bez użycia plików cookies. W ich przypadku konieczne jest, aby przeglądarka mogła być ponownie zidentyfikowana po zmianie strony. Dane użytkownika zbierane przez technicznie niezbędne pliki cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Statystyczne i personalizacyjne pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości na podstawie aktualnej zgody użytkownika. Dzięki plikom cookies możemy dowiedzieć się, w jaki sposób jest wykorzystywana nasza witryna internetowa oraz stale optymalizować nasze usługi.
Aby uzyskać informacje na temat celu i możliwości sprzeciwu w przypadku plików cookies używanych do celów statystycznych lub marketingowych oraz do zapisywania preferencji użytkownika (zob. (b) – d)), należy zapoznać się z objaśnieniami w rozdziałach „Usługi analizy witryny internetowej” oraz „Wtyczki i narzędzia”.

4. Okres przechowywania, opcja zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookies są przechowywane w komputerze użytkownika, który przesyła je do naszej witryny internetowej. W ten sposób użytkownik ma również pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookies. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Pliki cookies już zapisane można usunąć w każdej chwili. Można to również zrobić automatycznie. Ponadto oferujemy możliwość zmiany ustawień dokonanych za pośrednictwem naszego banera plików cookies w dowolnym momencie lub cofnięcia udzielonej zgody na przyszłość za pośrednictwem linku do ustawień plików cookies („Ustawienia plików cookie”) na naszej stronie internetowej. Korzystanie z naszych ofert jest możliwe również bez opcjonalnych plików cookie. Może to jednak prowadzić do pewnych ograniczeń w zakresie funkcji i komfortu użytkowania naszej oferty na stronie internetowej. Jeśli pliki cookies naszej witryny internetowej zostaną wyłączone, może się okazać, że nie wszystkie funkcje witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane.
 

VII. Komunikacja

VII.1 Ogólne zapytania kontaktowe oraz korzystanie z formularza kontaktowego
2. Opis i zakres przetwarzania danych
W naszej witrynie internetowej istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub formularza kontaktowego. W każdym przypadku zapisywane są dane osobowe przesłane przez użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz dane osobowe przetwarzane w każdym indywidualnym przypadku mogą się różnić w zależności od formularza lub kontaktu. Obejmuje to w szczególności następujące dane:
(1) imię i nazwisko;
(2) firmę użytkownika i szczegółowe informacje o pełnionym stanowisku;
(3) dane adresowe (kraj);
(4) szczegółowe dane komunikacyjne (adres e-mail, numer telefonu);
(5) powstałą korespondencję (informacje o produkcie, cel zapytania i wiadomość).

Dane użytkownika i wynikająca z nich korespondencja są przetwarzane wyłącznie przez nas. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rozmowy rozpoczętej przez użytkownika, w celu skontaktowania się z nim telefonicznie, pocztą, faksem lub e-mailem w sprawie jego zapytania. W formularzach kontaktowych wskazane są informacje obowiązkowe (*) i dobrowolne.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego jest art. 6 (1) (a) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 1 TTDSG. Jeśli celem użytkownika podczas nawiązywania kontaktu jest zawarcie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) (b) RODO.

4. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe dobrowolnie przekazane przez użytkownika pocztą elektroniczną lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie w celu nawiązania kontaktu lub odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.

5. Okres przechowywania
Na naszym serwerze internetowym nie są przechowywane żadne prośby o kontakt. Wszystkie prośby o kontakt są przekazywane do odpowiedniej osoby kontaktowej w Südzucker AG.
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego dzieje się to po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa jest zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie rozwiązana.

6. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia
Użytkownicy mogą w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu ich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie przy użyciu danych kontaktowych podanych w rozdziałach I. i II. oraz adresu e-mail datenschutz@suedzucker.de Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

VII.2 Biuletyn
1. Opis i zakres przetwarzania danych
W naszej witrynie internetowej istnieje możliwość zamówienia biuletynu wysyłanego pocztą elektroniczną. Gdy użytkownik zgłasza chęć otrzymywania naszego biuletynu, wykorzystujemy ujawnione przez niego dane do wysyłania mu biuletynu pocztą elektroniczną zgodnie z udzieloną przez niego zgodą. W regularnych odstępach czasu, zgodnie z wyborem użytkownika, wysyłamy mu biuletyn informacyjny, aby przekazywać mu nowe wiadomości, oferty i informacje o firmie Südzucker AG lub naszych produktach.
W przypadku zamówienia biuletynu elektronicznego przetwarzamy w szczególności następujące dane:
(1) imiona* i nazwiska* użytkownika,
(2) adres e-mail użytkownika*,
(3) nazwę firmy,
(4) branżę,
(5) kraj pochodzenia*,
(6) informację o tym, czy użytkownik wyraził zgodę lub sprzeciw na otrzymywanie takich informacji, wraz z datą i godziną*.
Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu otrzymywania biuletynu, gromadzimy i przetwarzamy tylko te dane, które zostały przez niego podane w celu wysłania biuletynu. Informacje obowiązkowe (*) i dobrowolne są oznaczane podczas gromadzenia danych.

Aby zabezpieczyć dane wpisane przez użytkownika oraz kontrolować i zapobiec interakcjom na naszej witrynie internetowej poprzez zautomatyzowany dostęp, np. poprzez tzw. boty, podczas zamawiania naszego biuletynu korzystamy z usługi Friendly Captcha. Więcej informacji na temat Friendly Captcha można znaleźć w sekcji „Zapobieganie oszustwom – wykorzystanie Friendly Captcha”.

Do technicznej realizacji wysyłki oraz udostępnienia i nadzoru naszego systemu automatyzacji marketingu (patrz punkt „Korzystanie z systemu automatyzacji marketingowej Net-Results”) zatrudniliśmy agencję Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, Belgia (zwaną dalej „Interface Marketing”), która przetwarza przekazane dane w naszym imieniu z zastosowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa danych jako podmiot przetwarzający dane w rozumieniu art. 28 RODO. Podstawa umowna została uzgodniona. Dane te są wykorzystywane przez Interface Marketing wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu za pośrednictwem naszego systemu automatyzacji marketingowej oraz do oceny wyników naszego biuletynu.
Więcej informacji o firmie Interface Marketing można znaleźć na stronie internetowej: www.interface-marketing.com.

Rejestracja do biuletynu e-mailowego odbywa się za pomocą procedury podwójnego wyrażenia zgody przygotowanej przez system. Oznacza to, że po podaniu swoich danych użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy posiadaczowi podanego adresu e-mail do autoryzowania otrzymywania biuletynu. Adres e-mail zostanie umieszczony na liście mailingowej dopiero po potwierdzeniu. Zapisywane są: dane rejestracyjne, login, potwierdzenie, czas wylogowania, adres IP oraz zmiany zapisanych danych. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc śledzić wszelkie nadużycia adresu e-mail osób, których dane dotyczą oraz aby chronić przetwarzanie administratora.

Z myślą o dalszym doskonaleniu usług naszego biuletynu gromadzone są dane dotyczące korzystania z naszego biuletynu i reakcji użytkowników, w celu tworzenia bezosobowych statystyk. W tym celu rozsyłane biuletyny zawierają internetowe sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące (zwane dalej „środkami śledzenia”). Środki śledzenia służą do zbierania informacji o stanie dostępu, ilości przesyłanych danych, liczbie wyświetleń i kliknięć, otrzymanych wiadomościach e-mail, przeglądarce, systemie operacyjnym i jego interfejsie. Informacje te są przypisane do adresu e-mail użytkownika i połączone z niepowtarzalnym identyfikatorem. Śledzenie rozmowy może również służyć do analizowania, czy po kliknięciu linku w biuletynie nastąpiło wcześniej zdefiniowane działanie (np. połączenie z wydarzeniem). Zgromadzone dane są łączone w naszym systemie automatyzacji marketingowej z informacjami zebranymi w naszej witrynie internetowej (patrz „Korzystanie z systemu automatyzacji marketingowej Net-Results”).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w ramach udzielania zgody na wysyłkę naszego biuletynu oraz tymczasowego przechowywania danych na potrzeby analizy wyników jest art. 6 (1) (a) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 1 TTDSG. Reklama bezpośrednia oraz analizowanie reakcji użytkownika na treść biuletynu, pozwala nam skutecznie konkurować na rynku.

3. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez nas i naszego usługodawcę, firmę Interface Marketing, wyłącznie w celu przetwarzania i wysyłania naszego biuletynu oraz oceny sukcesu danego biuletynu. Zanonimizowane statystyki dotyczące korzystania z naszego biuletynu i reakcji na niego pomagają nam skuteczniej dostosowywać nasze usługi do zainteresowań naszych subskrybentów. Stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. Okres przechowywania
Dane użytkownika są przechowywane na serwerach hostowanych przez Interface Marketing w Net-Results. Interface Marketing wykorzystuje te informacje wyłącznie do wysyłania biuletynu i oceny korzystania z niego w naszym imieniu. Dane nie są wykorzystywane przez Interface Marketing samodzielnie, np. w celu nawiązania kontaktu lub przekazania ich osobom trzecim.
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. W przypadku danych przekazanych przez użytkownika na potrzeby zamówienia i wysyłki biuletynu, ma to miejsce wówczas, gdy zgoda użytkownika na przetwarzanie została cofnięta. Po rezygnacji z otrzymywania biuletynu wszystkie zapisane dane są usuwane.

5. Opcja zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów subskrypcji biuletynu.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu za pośrednictwem naszej witryny internetowej, podając swoje dane (adres e-mail oraz imię i nazwisko). Można to również zrobić, wysyłając nam wiadomość pocztą elektroniczną (na adres info@suedzuckergroup.com) lub poprzez link rezygnacji z subskrypcji umieszczony w biuletynie.

VII.3 Udostępnianie materiałów informacyjnych do pobrania

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na życzenie udostępniamy użytkownikowi materiały informacyjne o produktach firmy Südzucker jak np. Whitepaper, za pośrednictwem łącza do pobrania. Informacje wymagane do przesłania nam materiału można wprowadzić za pomocą formularza zintegrowanego z naszą witryną internetową.

Za pomocą formularza gromadzone są w szczególności następujące dane:
(1) imię i nazwisko;
(2) firmę użytkownika i szczegółowe informacje o pełnionym stanowisku;
(3) kraj (państwo) pochodzenia użytkownika;
(4) adres e-mail użytkownika.
Po podaniu nam swoich danych wysyłamy użytkownikowi wiadomość e-mail z linkiem do pobrania.

Pragniemy podkreślić, że dane przekazane w związku z pobraniem przez użytkownika naszych materiałów informacyjnych wykorzystujemy na potrzeby bezpośredniej reklamy naszych podobnych produktów. Wysyłamy te informacje niezależnie od tego, czy użytkownik zamówił nasz biuletyn, czy też nie. Dane użytkownika nie zostaną przekazane osobom trzecim, nawet w obrębie grupy Südzucker.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji o podobnych produktach, może w każdej chwili sprzeciwić się temu bez konieczności zachowania odpowiedniej formy, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przesyłania. Alternatywnie można też skorzystać z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w kolejnych wiadomościach e-mail.

W celu technicznej realizacji mailingu i udostępnienia linku do pobrania, korzystamy z naszego systemu automatyzacji marketingowej (patrz punkt „Korzystanie z systemu automatyzacji marketingowej Net-Results”), w którym przechowywane są również zgromadzone dane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do udostępnienia linku do pobrania oraz do przesyłania naszej reklamy bezpośredniej.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do przesłania odpowiedniego materiału do pobrania za pomocą linku do pobrania na adres e-mail użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt 1 (b) RODO).

Przetwarzanie danych użytkownika w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji o podobnych towarach, produktach lub usługach firmy Südzucker AG odbywa się zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).

3. Okres przechowywania
System nie przechowuje na naszym serwerze internetowym zapytań o materiały do pobrania. Wszelkie zapytania są przetwarzane wyłącznie w naszym systemie automatyzacji marketingowej.

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. W przypadku danych osobowych gromadzonych w celu marketingu bezpośredniego ma to miejsce, gdy adresat sprzeciwi się ich przetwarzaniu. Dane użytkownika będą przechowywane przez okres maksymalnie 1 roku od chwili zgłoszenia sprzeciwu.

4. Opcja zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub linku do rezygnacji z subskrypcji, umieszczonego w tym celu w wiadomości e-mail. Sprzeciw można zgłosić w każdej chwili poprzez dane kontaktowe podane w rozdziałach I. i II. oraz przy użyciu adresu e-mail info@suedzuckergroup.com. Wszelkie dane osobowe zapisane w trakcie pobierania materiałów informacyjnych zostaną w tym przypadku usunięte.

Sprzeciw nie prowadzi do zerwania relacji pobranego materiału z usługą.
 

VIII. Usługi analizy witryny internetowej

Matomo / Piwik
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę analizy internetowej typu open source Matomo (dawniej Piwik).
W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, które umożliwiają nam analizowanie zachowań użytkowników podczas przeglądania stron internetowych. W ten sposób można analizować wpisane hasła wyszukiwania, częstotliwość dostępu do strony internetowej lub korzystanie z funkcji witryny internetowej. Zebrane w ten sposób dane użytkownika są anonimizowane z zastosowaniem technicznych środków ostrożności. W związku z tym przestaje być możliwe przyporządkowanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp.. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi użytkownika.

Po wywołaniu poszczególnych podstron naszej witryny internetowej, za pośrednictwem zintegrowanego skryptu są automatycznie przesyłane z przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika na nasz serwer internetowy następujące dane:

 • adres IP wywołującego systemu użytkownika
 • otwierana strona internetowa i czas otwarcia
 • strona internetowa, z której użytkownik trafił do odwiedzanej strony (referrer)
 • podstrony otwierane ze strony, do której uzyskano dostęp
 • czas pobytu na stronie internetowej
 • częstość otwierania strony internetowej
 • kraj pochodzenia
 • używane urządzenie, system operacyjny i przeglądarka

Na urządzeniu końcowym użytkownika ustawiane są następujące analityczne pliki cookie:

(1) _pk_id: Rozróżnienie między użytkownikami i sesjami. Ważność 13 miesięcy,
(2) _pk_ref: Wykrywanie źródła ruchu (Traffic Source). Ważność 6 miesięcy,
(3) _pk_ses: Identyfikacja odwiedzających. Ważność 30 minut.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Analityczne pliki cookies są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookies możemy dowiedzieć się, w jaki sposób jest wykorzystywana nasza strona internetowa oraz stale optymalizować nasze usługi dla poszczególnych użytkowników.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies do celów statystycznych lub marketingowych (Tracking Cookies) jest udzielona zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO w połączeniu z §25 art. 1 TTDSG.

3. Opcja cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu informacji przez Matomo ze skutkiem na przyszłość, korzystając z następujących metod:
a) Mogą Państwo zablokować możliwość przechowywania plików cookies przez Matomo za pomocą odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce.
b) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na zapisywanie jego danych przez Matomo, usuwając zaznaczenie w naszym banerze zgody (CMP).
Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku dezaktywacji lub rezygnacji, użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej.

Więcej informacji na temat projektu open source Matomo i ustawień prywatności oprogramowania można znaleźć na stronie matomo.org/privacy.

IX. Wtyczki i narzędzia

Na naszej stronie internetowej korzystamy z rozszerzeń, wtyczek i ofert dostawców zewnętrznych w celu zapewnienia jednolitej prezentacji naszej strony internetowej, zagwarantowania niezbędnego bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych i udostępnienia naszego banera plików cookie. W trakcie tego procesu dane osobowe są często przekazywane zewnętrznym dostawcom lub przesyłane automatycznie. Poniżej wymieniono i wyjaśniono rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych:

IX.1 Korzystanie z rozszerzenia WordPress Wordfence
1. Opis i zakres przetwarzania danych
W naszej witrynie internetowej korzystamy z rozszerzenia WordPress (zwanego dalej „wtyczką WP”). Wtyczka WP „Wordfence Security”, produkt firmy Defiant Inc. 800 5th Avenue, Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwana dalej „Wordfence”), służy do zabezpieczenia naszej witryny internetowej, tj. do ochrony przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, spamem i do obrony przed cyberatakami (np. atakami typu brute force lub DDoS). Zawarliśmy z Wordfence umowę wymaganą przez prawo o ochronie danych na podstawie obowiązujących standardowych klauzul umownych. Wordfence ustala, czy użytkownik odwiedzający naszą stronę jest człowiekiem, czy też botem/robotem. W indywidualnych przypadkach w urządzeniu końcowym użytkownika będą umieszczane niezbędne technicznie pliki cookie, ponadto adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu, data i godzina odwiedzin witryny internetowej oraz informacje o systemie operacyjnym będą gromadzone przez Wordfence i przechowywane na serwerach prowadzonych przez Wordfence. Nieszkodliwe adresy IP, wraz z innymi zebranymi danymi, są oznaczane i udostępniane przy każdej wizycie, natomiast adresy IP budzące wątpliwości są przez Wordfence blokowane. Do wykonywania skryptów Wordfence korzysta z CDN Cloudflare, produktu firmy Cloudflare, Inc. 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Wordfence Security można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych na stronie https://www.wordfence.com/terms-of-use-and-privacy-policy/.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Podstawę prawną korzystania z usługi Wordfence stanowi art. 6 (1) (f) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 2 (2) TTDSG. Mamy uzasadniony interes w zabezpieczeniu naszej witryny internetowej oraz w zapobieganiu niepożądanemu, zautomatyzowanemu dostępowi w formie spamu, wirusów i złośliwego oprogramowania, a także bezpośrednio w bezpieczeństwie użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową.

3. Opcja zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia naszej witryny internetowej i udostępniania jej funkcji jest niezbędne do funkcjonowania witryny. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

IX.2 Zapobieganie oszustwom – wykorzystanie Friendly Captcha
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej – również, a w szczególności w ramach naszego formularza newslettera zintegrowanego na stronie internetowej – korzystamy z usługi Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy (dalej „Friendly Captcha”), w celu sprawdzenia i uniknięcia interakcji na naszej stronie internetowej przez zautomatyzowane dostępy.

Friendly Captcha służy do sprawdzenia, czy dane wprowadzone na stronie internetowej zostały wprowadzone przez człowieka czy przez automatyczny program (dalej czytaj „bot”). W tym celu widżet osadzony na naszej stronie internetowej ładuje zapytanie o puzzle za pośrednictwem serwera Friendly Captcha i wyświetla je użytkownikowi. Na podstawie interakcji użytkownika z zagadką dostawca może określić, czy jest to złośliwy użytkownik.
Friendly Captcha przechowuje następujące dane dziennika jako część procesu:
(1) Nagłówki żądania User-Agent, Origin i Referrer,
(2) Sama zagadka, która zawiera informacje o naszym koncie Südzucker i klucz internetowy naszej strony internetowej, do której odnosi się zagadka,
(3) Wersja widżetu,
(4) Znacznik czasu.

Friendly Captcha przechowuje również anonimowy licznik na adres IP w celu analizy. Friendly Captcha przechowuje zanonimizowany licznik oddzielnie od reszty zebranych informacji, aby nie mogło dojść do porównania cross-site. Do wyświetlania łamigłówki w ramach widżetu niezbędne jest przetwarzanie adresu IP użytkownika. W tym celu dostawca stosuje jednak ustawioną anonimizację adresu IP za pomocą jednokierunkowego haszowania.

Zawarliśmy umowę o ochronie danych w sprawie zleconego przetwarzania (zgodnie z definicją w art. 28 RODO) z Friendly Captcha, w której Friendly Captcha zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników i przetwarzania ich wyłącznie w naszym imieniu.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Friendly Captcha można znaleźć na stronie https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/. Friendly Captcha udostępnia wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób przejrzysty dla użytkowników końcowych pod linkiem.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną korzystania z Friendly Captcha jest § 25 ust. 2 TTDSG i art. 6 (1) (f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w bezpieczeństwie naszej strony internetowej, jak również naszego formularza newslettera oraz w obronie przed niechcianym, zautomatyzowanym dostępem w formie spamu lub podobnym przez boty, a tym samym służy również bezpieczeństwu osoby odwiedzającej naszą stronę internetową.

3. Opcja zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Zbieranie informacji jest niezbędne do zapewnienia funkcji Friendly Captcha i do opisanych celów. Użytkownik nie ma zatem możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

IX.3 Ustawienia prywatności z zastosowaniem Cookiebot
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Korzystamy z usług cookiebot.com świadczonych przez dostawcę, firmę Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (zwanych dalej „Cookiebot”) na naszej witrynie internetowej w celu udostępniania naszego banera cookie. System zarządza korzystaniem z usług zewnętrznych dostawców, środków technicznych i plików cookies poprzez udzielenie lub odmowę udzielenia zgody.
Z firmą Cookiebot zawarliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wymaganą przez prawo o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Na mocy tej umowy firma Cookiebot zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej ochrony danych użytkownika oraz do ich przetwarzania wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Cookiebot przetwarza następujące dane w celu zapewnienia i zarządzania CMP:
(1) adres IP użytkownika, zanonimizowany przez Cookiebot podczas zbierania danych (trzy ostatnie cyfry są ustawiane na „0”),
(2) inne informacje na temat używanej przeglądarki i jej wersji,
(3) datę i godzinę wizyty na naszej stronie internetowej oraz ustawienia dokonane przez użytkownika przy użyciu banera plików cookie,
(4) adres URL witryny internetowej, do której uzyskiwany jest dostęp,
(5) anonimowy, losowy i zaszyfrowany klucz (identyfikator);
(6) udzieloną przez użytkownika zgodę lub indywidualne ustawienia prywatności,
oraz wykorzystuje lokalny zapis w urządzeniu końcowym użytkownika (zwany również „local storage”) i umieszczanie plików cookies (patrz rozdział „Korzystanie z plików cookies”) do przechowywania tych informacji lokalnie w przeglądarce użytkownika. W tym celu w pliku cookie zapisywane są indywidualne ustawienia oraz identyfikator użytkownika, aby dokonane ustawienia były uwzględniane przy następnej wizycie w naszej witrynie internetowej.
Okres przechowywania to taki, w którym dane przetwarzane przez baner plików cookies są przechowywane w celu zarządzania udzielonymi zgodami. Dane dotyczące zgody (udzielona zgoda i wycofanie zgody) są przechowywane przez jeden rok. W tym okresie nie jest wymagana żadna nowa zgoda, chyba że zostaną wprowadzone nowe systemy lub gdy nowe ramy prawne lub administracyjne spowodują konieczność uzyskania nowej zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Cookiebot można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Cookiebot na stronie https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania danych przez Cookiebot jest zapewnienie udzielenia zgody oraz zarządzanie zgodami udzielonymi przez odwiedzających naszą witrynę internetową w taki sposób, aby zarządzanie zgodami było zgodne z zasadami ochrony danych. Cookiebot służy do weryfikacji udzielonych i niewyrażonych zgód oraz do zarządzania indywidualnymi ustawieniami prywatności naszych użytkowników. Przetwarzanie odbywa się w celu uzyskania zgody osoby odwiedzającej witrynę internetową, zapewnienia możliwości cofnięcia zgody i zgłoszenia sprzeciwu, dostarczenia dowodów, że zgoda została uzyskana (czas udzielenia zgody, użyte urządzenie końcowe) oraz identyfikacji użytkownika w celu zarządzania jego indywidualnymi ustawieniami prywatności.
Wykorzystanie banera plików cookies oraz zarządzanie i przechowywanie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych wynika z naszego prawnego obowiązku udostępniania witryny internetowej zgodnie z zasadami ochrony danych (art. 6 ustęp 1 lit. c) RODO w połączeniu z § 26 TTDSG. Podstawę prawną korzystania z usługodawcy Cookiebot stanowi również art. 6 (1) (f) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 2 (2) TTDSG. Mamy uzasadniony interes w zgodnej z prawem możliwości dokumentowania i weryfikacji zgody, jak również kontroli naszych kampanii analitycznych opartych na zgodzie użytkownika, poprzez korzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów przetwarzających dane i związaną z tym implementację techniczną.

3. Opcja zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Przetwarzanie danych w celu udostępniania banera plików cookies jest niezbędne do funkcjonowania witryny. Użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu dopóty, dopóki firma Südzucker jest prawnie zobowiązana do uzyskania zgody użytkownika na określone operacje przetwarzania danych.

IX.4 Korzystanie z systemu automatyzacji marketingowej Net-Results
1. Opis i zakres przetwarzania danych
W naszej witrynie internetowej umieściliśmy funkcje naszego systemu automatyzacji marketingu „Net-Results”, usługi oferowanej przez Forward I.T. Solutions LLC. dba Net-Results, 1738 Wynkoop Street, Suite 201, Denver, CO 80202, USA (zwanej dalej „Net-Results”).
Do technicznej realizacji udostępnienia i nadzoru naszego systemu automatyzacji marketingu zatrudniliśmy agencję Interface Marketing BV, Waterstraat 67, 2970 Schilde, Belgia (zwaną dalej „Interface Marketing”), która przetwarza przekazane dane z zastosowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa danych jako podmiot przetwarzający powierzone dane w rozumieniu art. 28 RODO. Podstawa umowna została uzgodniona.
Net-Results korzysta z tak zwanych „plików cookie” lub „plików cookies osób trzecich”. Są to pliki tekstowe przechowywane w komputerze lub urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik (tablet, smartfon, itp.), umożliwiające analizę korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej (patrz rozdział VI. Korzystanie z plików cookie).
Nasz system automatyzacji marketingowej umieszcza następujące pliki cookie:
(1) _acuuid (ważność: 1 dzień),
(2) _mauuid (ważność: 2 lata).
(3) laravel_session (ważność: sesja).
(4) XSRF_Token (ważność: 1 dzień).

Funkcje udostępniane w naszym systemie automatyzacji marketingowej umożliwiają nam lub naszemu kontrahentowi, firmie Interface Marketing, identyfikację kanałów e-mail, z których korzystają odwiedzający naszą witrynę internetową i subskrybenci biuletynu, aby uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej. W ten sposób możemy udoskonalać nasz biuletyn i zakres informacji na naszej witrynie internetowej oraz dostosowywać je do potrzeb subskrybentów naszego biuletynu oraz osób odwiedzających witrynę internetową.
Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania przez użytkownika z witryny (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane i zapisywane na serwerze Net-Results w Stanach Zjednoczonych. Net-Results wykorzystuje te informacje do analizy raportów aktywności w witrynie internetowej.
Więcej informacji na temat systemu automatyzacji marketingowej Net-Results można znaleźć na stronie https://www.net-results.com/.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies do celów marketingowych poprzez zastosowanie naszego systemu automatyzacji marketingowej jest zgoda udzielona przez użytkownika za pośrednictwem ustawień plików cookies lub naszego banera cookies zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO w połączeniu z § 25 ustęp 1 TTDSG.
Mamy ponadto uzasadniony interes w wyżej wymienionych celach przetwarzania danych (art. 6 (1) (f) RODO), w połączeniu z § 25 ustęp 2 (2) TTDSG. Dla administratora jest ważne, aby uatrakcyjnić naszą witrynę internetową i biuletyn oraz zwiększyć interakcję z odwiedzającymi i zarejestrowanymi subskrybentami poczty elektronicznej za pomocą naszego systemu automatyzacji marketingowej.

3. Okres przechowywania
Dane użytkownika są przechowywane na serwerach Net-Results w USA. Interface Marketing wykorzystuje te informacje wyłącznie do wysyłania biuletynu i analizy jego wykorzystania w naszym imieniu oraz do doskonalenia naszego biuletynu i zakresu informacji w naszej witrynie internetowej, jak również dostosowywania ich do potrzeb subskrybentów naszego biuletynu i użytkowników odwiedzających witrynę internetową. Dane nie są wykorzystywane przez Interface Marketing lub Net-Results samodzielnie ani nie są przekazywane osobom trzecim.
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. W przypadku danych przekazanych przez użytkownika na potrzeby zamówienia i wysyłki biuletynu, ma to miejsce wówczas, gdy zgoda użytkownika na przetwarzanie została cofnięta. Po rezygnacji z otrzymywania biuletynu wszystkie dane zapisane w naszym systemie automatyzacji marketingowej są usuwane.
Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies są usuwane na serwerach Net-Results najpóźniej po dwóch latach.

4. Opcja cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naszego systemu automatyzacji marketingowej.
a) Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies wykorzystywanych przez Net-Results, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.
b) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na zapisywanie jego danych przez Net-Results, usuwając zaznaczenie w polu „Marketing” w naszych ustawieniach plików cookies.
c)Rezygnację można zgłosić w każdej chwili poprzez dane kontaktowe podane w rozdziałach I. i II. oraz przy użyciu adresu e-mail datenschutz@suedzucker.de. Wszystkie dane osobowe zapisane w naszym systemie automatyzacji marketingowej zostaną w tym przypadku usunięte.
Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku dezaktywacji lub rezygnacji, użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej (np. zamówić biuletyn).

IX.5 Korzystanie z serwisu YouTube
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Do integrowania filmów w naszej witrynie internetowej korzystamy z wtyczki od dostawcy YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA lub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „YouTube” lub „Google”). YouTube i Google posiadają certyfikaty Data Privacy Framework. Dowodem na to jest lista amerykańskich firm dobrowolnie certyfikowanych w ramach tych ram.
Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio z YouTube do przeglądarki użytkownika poprzez połączenie z serwerami YouTube i umieszczenie w witrynie internetowej. W ten sposób wizyta na stronie internetowej jest przekazywana do YouTube wraz z adresem IP użytkownika.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na YouTube za pomocą swojego konta użytkownika, YouTube może przypisać informacje uzyskane za pomocą wtyczki do jego konta. W takim przypadku informacje te są przekazywane na osobiste konto użytkownika w YouTube i tam przez YouTube zapisywane. Pliki cookies (patrz rozdział „Korzystanie z plików cookies”) są umieszczane przez następujących operatorów:

(1) Doubleclick.net
(2) Google.com
(3) Youtube.com

Szczegółowa lista wszystkich plików cookies umieszczanych przez Google lub YouTube, zawierająca również cel i okres ważności, znajduje się także w naszym banerze cookies w części „Marketing”. Ponieważ YouTube gromadzi dane przede wszystkim za pośrednictwem plików cookie, zalecamy również usunięcie wszystkich plików cookies za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.
Integrację wtyczki przeprowadzamy wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika za pośrednictwem naszego banera plików cookie, tzn. YouTube może umieszczać pliki cookies lub uzyskiwać informacje na temat wizyty użytkownika w naszej witrynie internetowej tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z wtyczek YouTube za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Jeśli użytkownik odrzucił pole „Marketing” w naszym banerze plików cookie, odsyłamy użytkownika do naszych ustawień plików cookies zamiast do zintegrowanego filmu. Żadne dane nie są przekazywane do YouTube, jeśli użytkownik po prostu odwiedza naszą witrynę internetową.

Poprzez korzystanie z serwisu YouTube i odwiedziny użytkownika na naszej stronie internetowej, na której używana jest wtyczka do integracji treści YouTube, są z reguły gromadzone, przetwarzane i przechowywane dane (w tym data i godzina odwiedzin na naszej stronie internetowej, informacje o lokalizacji, adres URL odwiedzanej strony internetowej, wyszukiwane hasła). Po otwarciu filmu YouTube na naszej witrynie internetowej, YouTube lub Google samoczynnie zapisuje pliki cookies za pośrednictwem przeglądarki na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Ponadto Google za pośrednictwem interfejsu może przechowywać i analizować adres IP użytkownika oraz naszą stronę internetową jako punkt wyjścia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez YouTube lub Google można znaleźć w polityce prywatności Google. Nie mamy kontroli nad danymi i operacjami przetwarzania danych gromadzonych przez YouTube, ani też nie są nam znane pełne zakresy gromadzenia danych, cele przetwarzania, okresy przechowywania i miejsce przechowywania. Nie posiadamy również informacji o usuwaniu przez YouTube zgromadzonych danych.
Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych operatora można znaleźć na stronach https://www.youtube.com/t/terms i https://policies.google.com/privacy?hl=en.
W celu uniknięcia nieautoryzowanego i niekontrolowanego przepływu danych od momentu wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, wdrażamy integrację wtyczki z tak zwanym rozwiązaniem Consent, tzn. YouTube i Google mogą ustawiać pliki cookies lub otrzymywać informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknął wtyczkę w celu odtworzenia filmu z YouTube lub wyraził zgodę na wyświetlanie filmów z YouTube za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej bez potwierdzenia ze strony użytkownika za pomocą rozwiązania Consent, do YouTube lub Google nie są przesyłane żadne dane.
Nasze filmy na YouTube standardowo zintegrowaliśmy z „rozszerzonym trybem ochrony danych”. Oznacza to, że YouTube lub Google nie mogą ustawiać żadnych plików cookies stron trzecich na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem wtyczki. Nie mamy kontroli nad danymi i operacjami przetwarzania danych gromadzonych przez YouTube lub Google, ani też nie są nam znane pełne zakresy gromadzenia danych, cele przetwarzania, okresy przechowywania i miejsce przechowywania. Nie posiadamy również informacji o usuwaniu przez dostawcę zgromadzonych danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika poprzez dobrowolne użycie lub kliknięcie dostarczonej treści wtyczki lub zgodę za pośrednictwem banera cookies dostarczonego przez Cookiebot jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG.
Mamy ponadto uzasadniony interes w wyżej wymienionych celach przetwarzania danych (art. 6 ustęp 1 zd. 1 (f) RODO) w połączeniu z § 25 ustęp 2 (2) TTDSG. Dla administratora jest ważne, aby uatrakcyjnić naszą witrynę internetową i biuletyn oraz zwiększyć interakcję z odwiedzającymi i zarejestrowanymi użytkownikami za pomocą wtyczki. Korzystanie z YouTube poprawia funkcjonalność strony internetowej.

3. Opcja cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu informacji przez YouTube lub cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z następujących metod:
a) zgodnie z prawem europejskim i niemieckim, użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników lub przyporządkowywania do profili użytkowników; w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się bezpośrednio do dostawcy wtyczki lub do YouTube.
b) ponadto należy pamiętać, że użytkownik może uniemożliwić takie przyporządkowanie, wylogowując się ze swojego profilu YouTube przed odwiedzeniem strony internetowej i usuwając pliki cookies używane przez YouTube. Użytkownik może też uniemożliwić zapisywanie plików cookies używanych przez YouTube, odpowiednio konfigurując przeglądarkę.
c) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na zapisywanie jego danych przez YouTube, usuwając zaznaczenie w polu „Marketing” w naszych Ustawieniach plików cookies
Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku dezaktywacji lub rezygnacji, użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej.

X. Prawa osoby, której dotyczą dane
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, jest w rozumieniu RODO osobą, której dane dotyczą i która ma następujące prawa w stosunku do administratora danych:

1. Prawo do informacji
Użytkownik może zwrócić się do administratora o potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przez niego przetwarzane.
Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, użytkownik może zażądać od administratora podania następujących informacji:
(1) cel przetwarzania danych osobowych,
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych,
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
(4) planowany okres przechowywania danych osobowych użytkownika lub, jeżeli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania okresu przechowywania,
(5) istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
(6) istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorującego.
Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy jego dane osobowe będą przekazywane do innego kraju lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.
Aby skorzystać z prawa do bezpłatnej informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej lub z naszym inspektorem ochrony danych (patrz rozdział I i II).

2. Prawo do poprawiania
W stosunku do administratora, użytkownik ma prawo do poprawiania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli jego przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi poprawić dane bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych pod następującymi warunkami:
(1) jeśli kwestionuje poprawność swoich danych osobowych za okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych,
(2) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
(3) gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych na potrzeby przetwarzania, natomiast użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych,
(4) jeśli użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ustęp 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadniony interes administratora przeważa nad interesem użytkownika.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, dane te – z wyjątkiem przechowywania – mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub do celów dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje użytkownika przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych.

4. Prawo do usunięcia
a, Obowiązek usunięcia
Użytkownik może zażądać, aby administrator usunął jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany uczynić to niezwłocznie, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
(1) dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone,
(2) użytkownik wycofuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) (a) i nie występuje żadna inna podstawa prawna przetwarzania danych,
(3) zgodnie z art. 21 (1) RODO, użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy sprzeciwiają się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (2) RODO,
(4) dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(5) dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
(6) dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informatycznego oferowanymi zgodnie z art. 8 (1) RODO.
b, Informacje przekazywane osobom trzecim
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 (1) RODO, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmie rozsądne kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, zażądał usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków do takich danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.
c, Wyjątki
Prawo do usunięcia nie istnieje, jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane
(1) do korzystania z prawa do swobody wypowiedzi i informacji,
(2) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wiąże się z przetwarzaniem na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, albo w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
(3) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, jeżeli prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub
(4) do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do powiadomienia
W przypadku skorzystania przez użytkownika wobec administratora z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe o użytkowniku, o poprawieniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.
Użytkownik zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od administratora informacji o odbiorcach jego danych.

6. Prawo do przeniesienia danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że
(1) podstawą prawną przetwarzania jest zgoda według art. 6 (1) (a) RODO i
(2) przetwarzanie odbywa się metodami automatycznymi.
Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do bezpośredniego przekazywania swoich danych osobowych od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób.
Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo do zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji zgodnie z art. 6 (1) (e) lub (f) RODO. Obowiązuje to również w przypadku profilowania na podstawie tych przepisów.
Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; obejmuje to również profilowanie w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe użytkownika, chyba że będzie w stanie wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, realizowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

8. Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody aż do chwili jej wycofania.

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorującego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza zapisy RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 RODO.
Właściwym dla nas organem ochrony danych jest inspektor ochrony danych i swobody informacji kraju związkowego (Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) [Baden-Wuerttemberg State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information], adres siedziby: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Niemcy, adres do korespondencji: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Niemcy. Więcej informacji można znaleźć w Internecie na stronie www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Jako odpowiedzialna firma nie wykorzystujemy danych użytkowników do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XII. Łącza do innych witryn
Niniejsza deklaracja o ochronie danych dotyczy wyłącznie witryny firmy Südzucker AG w Internecie. Strony tej witryny internetowej mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub platform mediów społecznościowych. Nasza deklaracja o ochronie danych nie obejmuje tych stron internetowych ani ich operatorów. Po opuszczeniu naszej witryny internetowej zaleca się dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na każdej stronie internetowej, na której gromadzone są dane osobowe.

XIII. Bezpieczeństwo
Podejmujemy niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed bezprawnym lub niezamierzonym dostępem, usunięciem, modyfikacją, utratą lub nieautoryzowanym ujawnieniem. Szyfrujemy dane użytkownika podczas przesyłania przez naszą witrynę internetową oraz używamy połączeń SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Chronimy naszą witrynę internetową oraz pozostałe systemy oraz dane osobowe za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem osobom trzecim.

 
XIV. Dostępność i zmiany
Niniejszą deklarację o ochronie danych można wyświetlić w każdej chwili na stronie https://www.suedzucker.com/privacy Ponadto użytkownik może zapisać lub wydrukować niniejszą deklarację o ochronie danych przy użyciu odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej deklaracji o ochronie danych w każdej chwili lub do dostosowania jej do wymogów prawnych, dlatego prosimy o sprawdzenie aktualnego statusu naszej deklaracji o ochronie danych przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej.

Wersja: 2/2024

  

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.