Newsletter
Kontakt
suedzucker.comZrównoważony rozwój
CO GDYBY UPRAWA BURAKÓW, KONSUMPCJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SZŁY ZE SOBĄ W PARZE?

Zrównoważona uprawa buraków, działania na rzecz bioróżnorodności, ograniczenie emisji ekwiwalentu CO2 oraz promowanie świadomej konsumpcji. Poprzez te cztery obszary wpływu i wiele więcej Dział ds. Cukru działa na rzecz zrównoważonej przyszłości – wspólnie z naszymi rolnikami i klientami.

Icon Sugar & Beyond Handwritten
Suedzucker S-Shape
Suedzucker Key-Visual

Jako wiodący producent składników żywności jesteśmy zaangażowani w tworzenie zdrowej, zrównoważonej i przyjaznej przyszłości.

Ze względu na silne zakorzenienie w rolnictwie jesteśmy mocno związani z naszymi rolnikami i pochodzeniem naszych buraków. Chcemy budować przejrzyste relacje w ramach procesu „z pola na stół” pomiędzy rolnikami uprawiającymi buraki a klientami.

Zrównoważony rozwój nabiera znaczenia w każdym aspekcie życia. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest uczynienie go częścią naszego firmowego DNA i działania na jego rzecz. Zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy stanowią filary naszej działalności.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W GRUPIE SÜDZUCKER

W swojej Strategii Korporacyjnej 2026 Plus Grupa Südzucker mocno osadziła zrównoważony rozwój w kontekstach społecznym i środowiskowym. Ze względu na silne zakorzenienie w rolnictwie jesteśmy mocno związani z naszymi rolnikami i pochodzeniem naszych buraków. Postrzegamy siebie jako centralne ogniwo łączące rolników i klientów w procesie „z pola na stół”.

Dlatego w Grupie Südzucker określiliśmy osiem obszarów wpływu, oddających nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W DZIALE DS. CUKRU W FIRMIE

W Dziale ds. Cukru, integralnej części Grupy Südzucker, określono cztery obszary oddziaływania, będące pochodnymi obszarów oddziaływania Grupy, i zintegrowano je z naszą działalnością gospodarczą. Dział ds. Cukru dodał wspieranie bioróżnorodności jako dziewiąty obszar oddziaływania i sformułował naszą misję jako:

 • Budowanie przejrzystych relacji pomiędzy rolnikami uprawiającymi buraki a klientami i konsumentami
 • Ograniczenie naszego wpływu na środowisko poprzez dbanie o lokalne zasoby naturalne
 • Tworzenie wartości dla naszych interesariuszy.

Aby te cztery obszary oddziaływania mogły stać się realnym elementem naszej misji, zostały wplecione w proces, który przechodzą produkty, aby dotrzeć „z pola na stół”.

GEERT VAN AELST – DYREKTOR DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

„Zrównoważony rozwój stanowi główny składnik DNA Działu ds. Cukru. Jako czołowy dostawca przemysłu spożywczego jesteśmy zaangażowani w przyczynianie się do tworzenia zdrowej, zrównoważonej i pomyślnej przyszłości”.

W kwestii wpływu na środowisko skupiamy się głównie na zrównoważonym pozyskiwaniu surowców, działaniach na rzecz bioróżnorodności, ograniczeniu emisji ekwiwalentu CO₂ i odpowiedzialnym wykorzystaniu wody.

Duży nacisk na zrównoważone pozyskiwanie surowców dotyczy głównie rolnictwa i lokalnej uprawy buraków, ponieważ klienci oraz konsumenci chcą teraz lepiej zrozumieć zrównoważony model rolnictwa. Dostosowując się do klimatu bardziej wrażliwego na czynniki zewnętrzne, stawiamy sobie za cel połączenie potrzeb klientów i rolników.

Ograniczenie emisji ekwiwalentu CO₂ na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości i dbanie o lokalne środowisko to kolejny ważny obszar, na którym skupiamy swoją uwagę w ramach filaru środowiskowego. Współpracujący z nami plantatorzy buraków cukrowych od dziesięcioleci prowadzą uprawy w sposób zrównoważony. Niemniej jednak stoją oni obecnie przed licznymi wyzwaniami, jak np. mniejsza liczba opcji ochrony roślin, większy wpływ klimatu na pola i rosnące koszty produkcji.

Dlatego firma Südzucker wspiera współpracujących z nią plantatorów poprzez:

 • Wsparcie 200 agronomów doradzających im w sprawach zrównoważonego rolnictwa
 • Naszą platformę doradczą bisz udostępniającą specjalne narzędzia, takie jak planista upraw
 • Naszą aplikację beet2go, umożliwiającą dostęp do wyników analiz wykonywanych w naszym laboratorium badań nad burakami cukrowymi.

Nasz drugi priorytet strategiczny obejmuje wymiar społeczny i dotyczy naszych wewnętrznych interesariuszy. Nasi pracownicy stanowią filar solidnej firmy, dlatego staramy się wzmacniać bezpieczeństwo w miejscu pracy, promować różnorodność i dbać o ich dobre samopoczucie. Współpracującym z nami rolnikom staramy się zapewnić większe uznanie i sprawiedliwe wynagrodzenie, dając im solidne podstawy do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone praktyki.
 
 
 

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

KPI: % wydatków na surowce pozyskiwane w zrównoważony sposób (wg FSA).
Cel: 100% buraków pozyskiwanych w zrównoważony sposób (poziom równoważny z REDCert2 Gold)

 

Od dziesięcioleci w Dziale ds. Cukru kładziono nacisk na uprawę buraków w zrównoważony sposób. Lokalne pozyskiwanie buraków i promowanie lokalnego rolnictwa poskutkowało większą transparentnością na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości i było naszym pierwszym krokiem ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Südzucker jest aktywnym członkiem organizacji Sustainable Agriculture Initiative Platform. SAI to globalna organizacja non-profit oceniająca i pomagająca firmom z sektora spożywczego ustanowić zrównoważone praktyki rolnicze, mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz wytwarzanie bezpiecznych surowców wysokiej jakości.

Firma Südzucker i współpracujący z nią plantatorzy buraków cukrowych w 2022 roku wykazali zgodność z kryteriami SAI w zakresie zrównoważonego rozwoju, co potwierdził certyfikat REDCert2. Każdego roku u plantatorów wykonywanych jest ponad 200 zewnętrznych kontroli w ramach procesu certyfikacji.

PRAKTYKI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA I UPRAW STOSOWANE W CELU WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Na naszych pilotażowych farmach w Belgii, Francji i Niemczech szkolimy rolników w zakresie praktyk zrównoważonego rolnictwa oraz upraw. Praktyki czyniące różnicę to…

<b>Wdrożenie upraw osłonowych</b> Bild
Wdrożenie upraw osłonowych

Uprawy osłonowe dają szereg korzyści:

 • Chronią glebę przed wysuszaniem, ekstremalnymi upałami i erozją
 • Poprawiają kondycję gleby i organizmów żyjących na uprawianej ziemi
 • Korzystnie wpływają na zawartość próchnicy, zwiększając ilość materii organicznej w glebie.

W ten sposób uprawy osłonowe korzystnie wypływają na wzrost roślin i zwiększają ich odporność.

<b>Mniejsza intensywność orki</b> Bild
Mniejsza intensywność orki

Intensywność orki w dużej mierze zależy od wymogów upraw i różni się w zależności od płodozmianu. Mniejsza intensywność orki wymaga stosowania skutecznych herbicydów lub alternatywnych środków.

Celem jest:

 • Przygotowanie gleby pod optymalny rozwój i wzrost korzeni
 • Wspomaganie fermentacji gleby i aktywnych organizmów w glebie
 • Zwiększenie zawartości próchnicy i materii organicznej
 • Zapobieganie erozji i wymywaniu.

Mniejsza intensywność orki i większa zawartość materii organicznej poprawiają nośność gleby, a tym samym – odporność na ugniatanie przez ciężkie maszyny polowe. Ogranicza również parowanie wody z gleby i korzystnie działa na pokrywę gleby.

<b>Siew bezpośredni</b> Bild
Siew bezpośredni

Celem siewu bezpośredniego jest:

 • Dostarczenie do gleby wystarczającej ilości składników odżywczych dla roślin
 • Optymalizacja stosowania nawozów (mineralnych/organicznych).

Istotne jest zachowanie stałej zgodności ze stanem zasobów w danym miejscu i wymaganiami danej uprawy, aby zapobiec niepotrzebnym nadwyżkom składników odżywczych i wymywaniu.

DZIAŁANIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI

KPI: Łączna powierzchnia pasów kwietnych we wszystkich krajach, w których uprawia się buraki dla Südzucker.
Rok bazowy (2018) około 60 ha
Wyniki (2022): około 220 ha
Cel (2023): około 250 ha

 
W Dziale ds. Cukru w firmie Südzucker wspólnie ze współpracującymi z nami lokalnymi plantatorami buraka cukrowego jesteśmy zaangażowani w przyczynianie się do bioróżnorodności. Dlatego działania na rzecz bioróżnorodności to nasz drugi kluczowy obszar oddziaływania. W 2022 r. współpracowaliśmy z plantatorami w celu zachowania bioróżnorodności w lokalnych ekosystemach i zobowiązaliśmy się do bardziej odpowiedzialnego korzystania z wody.

Pasy kwietne odgrywają ogromną rolę we wspieraniu lokalnej bioróżnorodności. Dlatego przyświecał nam cel zwiększenia łącznej powierzchni pasów kwietnych we wszystkich krajach, w których znajdują się uprawy dla firmy Südzucker. Aby to ułatwić, Dział ds. Cukru w firmie Südzucker stworzył Südzucker Biodiversity Alliance – sojusz pomiędzy plantatorami, firmą Südzucker i zainteresowanymi klientami z branży, mający na celu wspólne promowanie bioróżnorodności.

Wspólnie z IFAB opracowaliśmy katalog pomiarów bioróżnorodności, z którego rolnicy mogą korzystać w celu monitorowania postępów. Uczestniczący w programie rolnicy otrzymują wynagrodzenie za swoje wysiłki jako dodatek do regularnej ceny buraków.

Z przyjemnością dzielimy się informacją, że osiągnęliśmy wynik lepszy od zakładanych 220 ha do 2022 roku, a ten proces wciąż trwa.
 
 

Nawiązaliśmy długoterminowe współprace, mające na celu zrozumienie wpływu bioróżnorodności na polach i w ich pobliżu. Dowiedz się więcej o naszych badaniach na temat pasów kwietnych tu.

Aby korzystać z wody w sposób bardziej odpowiedzialny, koncentrujemy się na lepszym jej wykorzystaniu ze stawów znajdujących się obok naszych zakładów produkcyjnych. Nawiązaliśmy również współpracę z kilkoma podmiotami w celu poprawy siedlisk ptaków i zwiększenia świadomości w tym zakresie.

Podjęliśmy kilka kroków prowadzących do osiągnięcia naszych celów: zwiększamy świadomość, lepiej rozumiemy tematykę pasów kwietnych i ich wpływu na środowisko oraz organizujemy wydarzenia prasowe na polach.

OGRANICZENIE EMISJI

KPI: Ograniczenie zakresu 1 i 2 emisji ekwiwalentu CO2

Rok bazowy (2018): Zakres 1 i 2: 1,9 mln t ekwiwalentu CO2, zakres 3: 2,3 mln t ekwiwalentu CO2
Wynik (2022): Zakres 1 i 2: – 24%
Cel (2023): Zakres 1 i 2: -50,4% i zakres 3: -30%

W ramach trzeciego obszaru oddziaływania koncentrujemy się na ograniczeniu emisji. Stawiamy sobie za cel ograniczenie zakresów 1 i 2 emisji ekwiwalentu CO2 o 50% do 2030 roku. Oznacza to, że realizujemy teraz proces wycofywania węgla i zastępujemy go gazem ziemnym lub biogazem, pracując nad efektywnością energetyczną i osiągnięciem zakresu 2 poprzez pozyskiwanie potrzebnej nam energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Do tej pory osiągnęliśmy ograniczenie w zakresach 1 i 2 o 24% w stosunku do roku bazowego.

Pracujemy, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną – ograniczając zużycie energii i emisje poprzez zmianę naszego miksu energetycznego, poszerzanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz realizowania idei rolnictwa przyjaznego dla środowiska. Jesteśmy dumni, że nasze cele zostały zatwierdzone przez SBTi jako zgodne z Porozumieniem paryskim.

W lutym 2022 roku Grupa Südzucker dołączyła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi). Ta niezależna inicjatywa ustanowiła uznawany na całym świecie standard ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, który przyczynia się do osiągnięcia globalnych celów Porozumienia paryskiego.

Ograniczenie śladu węglowego jest jednym z głównych celów, które chcemy osiągnąć jako grupa. Walidacja naszych celów potwierdza, że mają one naukowe uzasadnienie. Cele ograniczenia naszych emisji w zakresie 1 i 2 zostały potwierdzone w lutym 2023 r. jako zgodne z poziomem dekarbonizacji wymaganym do utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza.

 

 

ŚWIADOMA KONSUMPCJA

Z buraków cukrowych opracowujemy i produkujemy szeroką gamę produktów odżywczych, energetycznych i niespożywczych, dając klientom możliwość wyboru optymalnego wyrobu. To umożliwia bardziej świadomą konsumpcję.

Aby promować świadomą konsumpcję, wytwarzamy cukier buraczany stosowany jako środek konserwujący do owoców.
Fondant o ograniczonej zawartości cukru stanowi dopełnienie naszego asortymentu produktów oraz wsparcie świadomej konsumpcji.

W Südzucker wytwarzamy cukier organiczny najwyższej jakości, aby sprostać potrzebom naszych klientów i najwyższym standardom wyznaczonym przez ich branżę – od wypieków i wyrobów cukierniczych po napoje i produkty niespożywcze. Nasz cukier organiczny jest wytwarzany z ekologicznie uprawianych i lokalnie pozyskiwanych buraków cukrowych. Od prawie 20 lat współpracujemy z lokalnymi plantatorami w Niemczech, aby produkować substancje słodzące na bazie roślin.

Funkcja środka konserwującego to tylko jedna z wielu ról, jakie odgrywa burak cukrowy. Odkryj, dlaczego burak cukrowy jest prawdziwym superbohaterem.

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Aby jeszcze bardziej zaangażować się w zrównoważony rozwój, nawiązaliśmy współpracę z akredytowanymi instytucjami ratingowymi i z dumą ogłaszamy, że nasz cukier buraczany jest pozyskiwany w zrównoważony sposób zgodnie z REDCert2 w czterech głównych krajach, w których znajdują się uprawy. Natomiast w ratingu agencji EcoVadis osiągnęliśmy poziom Silver i stawiamy sobie za cel dalszą poprawę wyniku CDP. Nasze cele zostały zatwierdzone przez SBTi.

 

Dla nas w Dziale ds. Cukru, będącym integralną częścią Südzucker Group, kluczowe znaczenie ma silny nacisk na zrównoważony rozwój. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, którą pociąga za sobą nasza działalność gospodarcza, i uważamy siebie za część rozwiązania. Na przykład niektóre obszary uprawy buraków cukrowych w UE znajdują się na terenach narażonych na niedobór wody. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i podejmujemy działania w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi podczas przetwarzania buraków cukrowych. Sam burak cukrowy odgrywa w tym istotną rolę: Cała woda potrzebna do czyszczenia i transportu buraków pozyskiwana jest z samych buraków. Burak cukrowy w 75% składa się z wody, co odpowiada przetworzeniu około 1 miliona m3 rocznie w każdej fabryce. Burak cukrowy to prawdziwy bohater – dowiedz się więcej o jego supermocach.

Otwarta komunikacja ma dla nas kluczowe znaczenie, dlatego dzielimy się naszymi celami i osiągnięciami. Wiemy, że osiągnięcie bardziej zrównoważonego modelu to proces, więc otwarcie mówimy o jego aktualnym statusie.

 

 

 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o naszych konkretnych zobowiązaniach, celach i KPI dotyczących zrównoważonego rozwoju? Bądź na bieżąco z kolejnymi publikacjami lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Geert van Aelst – Head of Sustainability Südzucker Division Sugar

Email: Geert.VanAelst@suedzuckergroup.com

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.