Newsletter
Kontakt
Südzucker Biodiversity Alliance Image

Südzucker Biodiversity Alliance

Zrównoważony rozwój w Dywizji Cukru w Grupie Südzucker

Jako czołowy producent składników żywności jesteśmy zaangażowani w tworzenie zdrowej, zrównoważonej i przyjaznej przyszłości. Zrównoważony rozwój nabiera znaczenia w każdym aspekcie życia, dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest wpisanie go w nasze DNA i podjęcie działań na jego rzecz. Zarówno społeczny, jak i środowiskowy zrównoważony rozwój, stanowią filary naszej działalności.

W Dywizji Cukru, jako integralnej części Grupy Südzucker, określono cztery obszary oddziaływania (będące pochodnymi strategii Grupy Südzucker – dowiedz się więcej na naszej stronie poświęconej zrównoważonemu rozwojowi), w ramach których koncentrujemy się na znaczącym przyczynianiu się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

4 Impact Areas

W kwestii wpływu na środowisko skupiamy się głównie na zrównoważonym pozyskiwaniu surowców, działaniach na rzecz bioróżnorodności, ograniczeniu emisji CO₂ i odpowiedzialnym wykorzystaniu wody.

Wymiar społeczny dotyczy naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy: nasi pracownicy tworzą podstawę silnego przedsiębiorstwa, więc z myślą o nich poprawiamy bezpieczeństwo pracy, działamy na rzecz różnorodności i dbamy o ich dobrostan, a także o dobrostan naszych rolników, z którymi utrzymujemy długotrwałe, bliskie relacje i zawsze zapewniamy im uczciwe wynagrodzenie oraz należyte warunki pracy.

Obszar wpływu „Działania na rzecz bioróżnorodności”

Działania na rzecz bioróżnorodności stanowią nasz drugi kluczowy obszar oddziaływania. W 2022 roku wspólnie z naszymi rolnikami zachowaliśmy bioróżnorodność lokalnych ekosystemów i zobowiązaliśmy się do bardziej odpowiedzialnego korzystania z wody. Przy wprowadzaniu bardziej zrównoważonego modelu naszego łańcucha dostaw jednym z KPI było zwiększenie łącznej powierzchni wysianych pasów kwietnych we wszystkich krajach, w których znajdują się uprawy dla firmy Südzucker. Naszym celem było osiągnięcie 220 ha pasów kwietnych, dlatego z ogromną przyjemnością dzielimy się informacją, że osiągnęliśmy lepszy wynik, zasiewając łącznie 225 ha.

Ponadto pracujemy nad realizacją dwóch projektów w zakresie bioróżnorodności na poziomie fabryki. Aby korzystać z wody w sposób bardziej odpowiedzialny, koncentrujemy się na lepszym wykorzystaniu wody ze stawów na polach znajdujących się obok naszych zakładów produkcyjnych. Nawiązujemy również liczne współprace w celu ulepszania siedlisk ptaków i zwiększania świadomości w zakresie tej wartości.

Podejmujemy różnorodne kroki zmierzające do osiągnięcia naszych celów i zwiększenia świadomości oraz zrozumienia kwestii pasów kwietnych, a także ich wpływu, na przykład organizując wydarzenia prasowe na polach.

Ponadto nawiązaliśmy długoterminowe współprace, mające na celu zrozumienie wpływu bioróżnorodności w pobliżu i na terenie pól. Najważniejszą z nich jest współpraca z Instytutem Agroekologii i Bioróżnorodności w Mannheim, specjalizującym się w badaniach nad wpływem między innymi pasów kwietnyche na bioróżnorodność.

Badania nad wpływem pasów kwietnych na regionalną bioróżnorodność

Od 2018 roku firma Südzucker współpracuje z Instytutem Agroekologii i Bioróżnorodności w celu badania wpływu pasów kwietnych na bioróżnorodność na terenie i w pobliżu pól buraka cukrowego.

Badanie jest realizowane na farmie badawczej firmy Südzucker w Kirschgartshausen w Niemczech. Monitorowanie odbywało się przy użyciu pułapek kombinowanych i poprzez zbieranie próbek za pomocą czerpaka entomologicznego. Na farmie badawczej w Kirschgartshausen pasy kwietne z roślinami jednorocznymi i bylinami o szerokości 12 m zostały zintegrowane z polami buraka cukrowego o powierzchni od 1,8 do 3,4 ha. Co roku (w przedziale 2018 – 2020) zasiewane były dwa duże pola buraka cukrowego o powierzchni ok. 25 ha. Jedno pole miało zintegrowany pas kwietny, a drugie nie (obszar porównawczy). W okresie od początku czerwca do połowy września na obu polach, na pasach kwietnych i w siedliskach z roślinnością zielną przyległych do obszaru porównawczego, zebrano próbki za pomocą czerpaka entomologicznego.

Opublikowano pierwszą Białą księgę dotyczącą badań przeprowadzonych wspólnie z Instytutem Agroekologii i Bioróżnorodności – zapraszamy do pobrania jej za darmo i/lub do kontaktu z nami w celu dalszego, szczegółowego omówienia.

Po uzyskaniu bardzo szczegółowych i wiele mówiących wyników w 2021 roku, współpraca została poszerzona, aby pierwotne spostrzeżenia wykorzystać w dalszych pracach oraz wzmocnić strategie zarządzania pasami kwietnymi i bioróżnorodnością na polach. Zaktualizowane wyniki uzyskane w kolejnym roku są konsolidowane, po czym również zostaną podane do wiadomości w odpowiednim czasie.

Ważnym rezultatem jest zwiększenie biomasy zapylaczy od 300 do 400% oraz pożytecznych owadów w tych pasach kwietnych w porównaniu z obszarem porównawczym.

Jednak mimo że widzimy siebie w centrum działań na rzecz bioróżnorodności, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości, to zdajemy sobie sprawę, że nie możemy być w tych działaniach osamotnieni. Dlatego też, aby jeszcze bardziej wspierać naszych rolników, chcemy otworzyć się na współpracę również z partnerami – na każdym etapie łańcucha wartości. Przedstawiamy: Südzucker Biodiversity Alliance!

 

 

Südzucker Biodiversity Alliance – współpracujemy na rzecz większej bioróżnorodności

Stawiając kolejny krok na drodze ku bioróżnorodności, Dywizja Cukru firmy Südzucker stworzyła Biodiversity Alliance – sojusz pomiędzy naszymi rolnikami, Südzucker i zainteresowanymi klientami przemysłowymi, aby wspólnie działać na rzecz bioróżnorodności.

Dlaczego?

Naszym celem jest przyczynienie się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata i działanie na rzecz bioróżnorodności w naszych naturalnych ekosystemach – wspólnie z naszymi rolnikami i klientami.

 • Rolnictwo to jedna z głównych sił przyczyniających się do utraty bioróżnorodności. Naszym obowiązkiem jest więc bycie częścią rozwiązania, w formie działającego na rzecz bioróżnorodności ogniwa łączącego rolnictwo z konsumpcją.
 • Stanowimy przedsiębiorstwo rolnicze od dekad utrzymujące bliskie relacje z rolnikami z południowych Niemiec. Możemy zapewnić bezpośredni dostęp do olbrzymiej infrastruktury rolniczej, aby osiągnąć znaczący wpływ.
 • Przejrzyste, zrównoważone rozwiązania dla rolników, klientów i konsumentów – o mierzalnym wpływie oraz identyfikowalności. Naszą misją jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy z każdego etapu łańcucha wartości w tworzenie możliwie jak największych synergii.
Jak?

W drodze regularnych badań naukowych nad wpływem różnych środków na rzecz bioróżnorodności określamy optymalne metody promowania bioróżnorodności w zakresie upraw buraka cukrowego. Następnie najważniejsze zdobyte w ten sposób informacje przekładamy na praktyczne rozwiązania, które wspólnie z naszymi rolnikami wprowadzamy na polach. Transparentnie, w zrównoważony i sprawiedliwy sposób

 • Od kilku lat ściśle współpracujemy z Instytutem Agroekologii i Bioróżnorodności (IFAB) w Mannheim. Badania naukowe wdrażamy na naszej farmie badawczej w Kirschgartshausen, określając wpływ różnych środków na rzecz bioróżnorodności (tj. zasiewania pasów kwietnych) na regionalną bioróżnorodność
 • Na podstawie wyników opracowujemy strategie zarządzania późniejszą realizacją tych środków na polach naszych rolników.
Co?

Opracowaliśmy katalog 5–7 skutecznych środków na rzecz bioróżnorodności, do wdrożenia przez rolników. Wszystkie inicjatywy mają transparentne wymagania, na podstawie których farmy przechodzą coroczny, zewnętrzny audyt. Wdrożenie tych strategii skutkuje otrzymaniem „prowizji od bioróżnorodności”, dodanej do ceny za plony buraka cukrowego

 • Wdrożenie na polach za pośrednictwem naszych plantatorów buraka cukrowego odbywa się na podstawie katalogu środków, opracowanego wspólnie z instytutem IFAB, z którego rolnik może wybrać środek do wprowadzenia na swojej farmie.
 • Każdy środek ma pewne wymagania i przydzieloną liczbę punktów. Rolnicy muszą osiągnąć określoną liczbę punktów (na podstawie wielkości ich pola buraka cukrowego), aby mogli zostać uznani za „przyjaznych bioróżnorodności”.
 • Każdy środek w inny sposób przyczynia się do bioróżnorodności – jako pożywienie lub siedlisko dla różnych zwierząt czy pożytecznych owadów lub poprzez różnego rodzaju wpływ na glebę. Połączenie różnych środków ma ważne znaczenie dla zwiększania bioróżnorodności na różne sposoby – w glebie, na jej powierzchni i nad nią. Rozwój środków jest planowany na co najmniej 3 lata, jednak zachęcamy rolników do długoterminowego ich wdrażania.

 

Katalog środków: Opracowany wspólnie z rolnikami

Katalog środków jest częścią dwustronnej umowy z rolnikami, pełni również rolę interaktywnego narzędzia, w którym mogą wybrać i obliczyć, jakie środki oraz w jakim zakresie wdrożyć. Punktacja poszczególnych środków została opracowana na podstawie szeregu aspektów, między innymi:

 • wpływu środka na bioróżnorodność
 • wysiłku, który należy włożyć we wdrożenie środka.

Środki te nie tylko zostały opracowane wspólnie z IFAB, lecz zostały również skonsultowane i udoskonalone z rolnikami, tak aby idealnie pasowały do teorii naukowej oraz obowiązujących praktyk.

Na poniższej grafice przedstawiono fikcyjną farmę i sposób, w jaki jej właściciel może rozdzielić środki na rzecz bioróżnorodności:

Gospodarstwo A

Łączna powierzchnia gospodarstwa 23 ha
Powierzchnia uprawy buraka 5 ha
Procentowy udział buraka w płodozmianie 22%
Wymagana ilość punktów   / Docelowa liczba punktów 5
Nr Środek
Środki strukturalne i uprawowe
(bez jednorocznych pasów roślin kwitnących)
Punkty/ha ha Punkty
1 Powierzchnia z wieloletnimi roślinami kwitnącymi 6 0.2 1.2
2 Ekstensywna uprawa zbóż z wsiewką 3 1 3
3 Uprawy mieszane z min. 1 rośliną kwitnącą 2 0
4 Niezebrane zboża / pasy koniczyny i trawy 4 0.1 0.4
5 Uprawa kukurydzy z wsiewką roślin kwitnących 3 0
Suma: środki strukturalne i uprawowe 1.3 4.6
Środki liczone częściowo* Punkty/szt. lub ha szt. Punkty
6 Stos kamieni – ułożenie i dbanie (punkty za sztukę) 0.3 1 0.3
7 Budki lęgowe dla ptaków gnieżdżących się w budynkach i jaskiniach (Punkty/szt.) 0.1 12 1.2
Suma: środki liczone częściowo* 1.5
Maks. ilość punktów za środki liczone częściowo 0.5
z czego można faktycznie zaliczyć 0.5
Łączna suma ha lub punktów 1.3 5.1
Punkty / 100 ha 102
*w przypadku środków zależnych od powierzchni można zaliczyć maksymalnie 10% docelowej liczby punktów

 

Podstawowe wymagania dotyczące wdrożenia (poziom wysoki)

#

„Przyjazne bioróżnorodności” są tylko te farmy, które wdrożyły środki w ilości umożliwiającej osiągnięcie 100% wymaganych punktów, mierzonych pod względem wielkości pola buraka (5 ha pola buraka pozwala zdobyć 5 punktów).

#

Katalog wymagań firmy Südzucker opisuje aktywne, dodatkowe środki do wdrożenia przez rolników, które można zmierzyć i poddać kontroli (powyżej wymaganego prawem minimum*)

*patrz oficjalne środki rolno-środowiskowe.
#

Każdy środek ma specyficzne, określone w arkuszu informacyjnym wymagania, które muszą zostać wdrożone i kontrolowane przez rolnika.

#

Rolnicy dostarczają dowody wdrożenia środków w postaci dokumentacji fotograficznej i zestawień tabelarycznych w systemie umożliwiającym identyfikowalność.

Pilotażowy projekt w pobliżu fabryki w Offstein

Pilotażowy projekt został uruchomiony jesienią 2022 roku przez rolniczą społeczność tworzoną przez 6 rolników (z Undenheim w powiecie Mainz-Bingen) w pobliżu naszego zakładu w Offstein, który będzie prowadził do pierwszego wdrożenia środków na rzecz bioróżnorodności w uzgodnionym obszarze bioróżnorodności o powierzchni 14 ha, pod patronatem i zgodnie z wymaganiami katalogu Südzucker Biodiversity Alliance. Oczywiście rolnicy wdrażający środki otrzymają „prowizję od bioróżnorodności”, dodaną do ceny buraka w ramach dwustronnej umowy towarzyszącej.

Bieżący monitoring oraz coroczna ewaluacja wdrożenia i wyników posłuży również za podstawę do dalszego doskonalenia środków, struktury i organizacji. Oczywiście zarysuje również jaśniejszy obraz wysiłków, które rolnicy muszą włożyć, a wpływ na nie ma również wiele czynników zewnętrznych; wśród nich jest oczywiście klimat.

Nie ulega wątpliwości, że jest to zaledwie pierwszy krok rozpoczynający długą podróż. Naszym jasnym celem jest kontynuacja i poszerzanie Biodiversity Alliance w ramach całej Dywizji Cukru firmy Südzucker – poszerzając grono uczestniczących rolników z regionu Offstein lub rolników z innych regionów Niemiec, którzy w najbliższych latach będą dostarczać buraki cukrowe do naszych fabryk.

W jaki sposób mogą włączyć się klienci przemysłowi?

Oczywiście uczestniczący już w programie rolnicy nadal będą każdego roku dostarczać nam buraki cukrowe podczas kampanii. Klienci przemysłowi mogą dołączyć do Südzucker Biodiversity Alliance używając tego „ we własnych wyrobach”. Przychód, który wygenerujemy z tych sprzedaży, w 100% wróci do rolników.

 

Jako dodatkową korzyść dla klientów przemysłowych, którzy dołączą do Biodiversity Alliance, stosując ten konkretny cukier, oferujemy możliwość korzystania z danych, informacji ogólnych i materiałów marketingowych do celów własnej komunikacji w zakresie marki oraz produktów.

 

Jeśli chcesz, jako członek Biodiversity Alliance, możesz również korzystać z oficjalnego logo (w kolorze lub negatywie) do celów własnej komunikacji. Udostępniony zostanie szczegółowy przewodnik dotyczący stylu/stosowania.

 

Jako ogólny pomysł, proces może być rozumiany w następujący sposób:

Oczywiście z przyjemnością udostępnimy klientom wgląd w aktualną dokumentację środków.

*Disclaimer: Sam cukier nie przyczynia się bezpośrednio do poprawy bioróżnorodności. Nazwa „Biodiversity Sugar” sygnalizuje jedynie fakt, że cukier pochodzi z buraków cukrowych, które zostały zasiane na polach należących do Biodiversity Alliance i wokół których wdrożono działania na rzecz bioróżnorodności. Przydział odbywa się zgodnie z zasadą bilansu masowego, przy zachowaniu ścisłych wewnętrznych kontroli i procesów.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach dotyczących stowarzyszenia Biodiversity Alliance?
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz do niego przystąpić?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie lub napisz na adres info@suedzuckergroup.com.

Z przyjemnością z Tobą porozmawiamy i wyruszymy we wspólną podróż ku bioróżnorodności.

Zawsze bądź na bieżąco

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.